บันทึกการเดินทาง

บันทึกรายละเอียดที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อตั้ง Boing Group ของคุณนพดล โรจน์บุญถึง