ความรู้ทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับช่างกลเกษตร การเชื่อมเหล็ก การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในฟาร์ม การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร และการใช้งานรถแทรกเตอร์ รถแบ็คโฮ